NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia

NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke keskittyy tulevaisuudessa yhä yleistyvään mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön. Tällaisen työn volyymin tiedetään kasvavan ja sisältävän monia etuja ja mahdollisuuksia monipuolistaa työn tekemisen ulottuvuuksia, jos ne osataan innovatiivisella ja kestävällä tavalla ottaa käyttöön. Kyseistä työtyyppiä on tutkittu aiemminkin, mutta varsinaiset kehittämistoimenpiteet ovat olleet suhteellisen vähäisiä.

NewWoW Cragting vastaa tarpeeseen tietää ja ymmärtää, miten mobiilit ja monipaikkaiset työntekijät muotoilevat uusilla tavoilla rakentuvaa työaikaansa, työtapojaan ja käyttämiään moninaisia työtiloja. Lisäksi hanke käyttää mainitusta näkökulmasta kumpuavia tutkimushavaintoja oppina ja aineksena, jonka avulla pystytään tukemaan työntekijöitä sekä suoraan henkilökohtaisella tasolla että välillisesti heidän edustamiensa organisaatioiden kautta.

Kohderyhmänä ovat erityisesti mikro- ja pk-yritysten henkilöstö, koska heillä on paitsi suuri potentiaali saavuttaa yksilötasolla mobiilin työn edut terveellisellä ja turvallisella tavalla myös vaikuttaa merkittävästi työvoiman hyödyntämisen tehokkuuteen valtakunnallisella tasolla.

Hankkeen tavoitteet

  • selvittää mobiilin ja monipaikkaisen työn työajan ja työtilojen hallinnan käytännöt, jotka työntekijät ovat muotoilleet tasapainottaakseen työnsä asettamat vaatimukset ja omat voimavaransa, ja jotka ovat siten lisänneet työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta,
  • tunnistaa eri toimialojen yhteiset ja niitä erottavat piirteet em. asioiden suhteen siten, että niitä voidaan käyttää projektiin osallistuvien eri alojen keskinäisessä kehittämisessä,
  • kehittää ja kokeilla yhteistoiminnallisia menetelmiä käyttäen moderneja menettelytapoja työn muotoiluun sekä tuottaa niihin liittyvää valmennusmateriaalia ja -menetelmiä,
  • kehittää työterveysyhteistyön toimintatapamalli mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä sekä sitä tukevia menetelmiä ja valmennussisältöjä työterveyshuoltojen, pk-yritysten sekä työsuojelun, työhyvinvoinnin ja yrittäjyyden asiantuntijoiden ja tukitahojen käyttöön.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017 – 30.11.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti: 731 224 €