Mitä hyötyä on työterveysyhteistyöstä ja miten sitä kannattaa tehdä?

04.11.2019

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö eli työterveysyhteistyö on viime aikoina noussut esiin keskusteluissa työurien pidentämisestä suomalaisessa työelämässä. Työterveysyhteistyö nähdään eräänä keinona havaita työkykyä ja -terveyttä uhkaavat seikat sekä puuttua niihin mahdollisimman varhain.

Työterveysyhteistyössä voidaan auttaa ihmisiä jatkamaan työssä silloinkin, kun työkyky on syystä tai toisesta alentunut. Valitettavan usein tällainen tilanne johtaa työelämästä pois jäämiseen, vaikka työkykyä olisi vielä jäljellä. Kun työkyky ei palaudu enää entiselleen, voi työtehtävien ja/tai työolosuhteiden muuttaminen tai uusiin tehtäviin – jopa uuteen ammattiin – siirtyminen tuoda lisää työvuosia ja hyvinvointia.

Kaikissa näissä tilanteissa työterveyshuollon tuki on tarpeen niin työntekijälle kuin työnantajalle. Yhteistyössä voidaan miettiä parhaiten sopivia toimia työssä jatkamisen tukemiseksi, joista kaikki hyötyvät. Tässä artikkelissa käsitellään erityisesti sitä, mitä pienen yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö käytännössä on, ja mitä hyötyä siitä on mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä.

 

Työn muotoilulla haitallinen kuormitus hallintaan

NewWoW Crafting -hankkeessa tunnistimme mobiilin ja monipaikkaisen työn vaatimuksia, joilla on merkitystä terveydelle, työkyvylle ja työssä jaksamiselle. Hankkeen tulokset tukevat aikaisempaa tietoa, jonka mukaan erityisesti aikapaine aiheuttaa haitallista kuormitusta. Tiukat aikataulut, työruuhkat ja kiire synnyttivät stressiä. Myös liian suuri työmäärä, laaja työtehtäväkenttä ja/tai työn pirstaleisuus nakersivat työssä selviytymistä.

Pelkkä tieto työn tai työolojen haitallisista vaikutuksista terveydelle ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan toimia niiden ehkäisemiseksi. Valitettavan usein niihin puututaan vasta silloin, kun ihmiset alkavat oireilla. Ei kannata ajatella, että ”ne nyt vain kuuluvat asiaan tässä työssä”. Toimeen täytyy tarttua jo aikaisemmin eli ennen kuin oma jaksaminen, terveys ja työn tekeminen alkavat kärsiä.
Onneksi on olemassa keinoja, jotka auttavat työn ja työolosuhteiden kehittämisessä työhyvinvointia tukeviksi. Työn toimintaympäristön – esimerkiksi työajan – yhteinen ja yksilöllinen muotoilu auttaa hallitsemaan siihen liittyvää haitallista kuormitusta ja sujuvoittamaan työtä. Helppokäyttöisiä työkaluja muotoilun tueksi on nyt kaikkien saatavilla yhdestä paikasta eli NewWoW Crafting -hankkeen HowSpace-alustalta (linkki jutun lopussa).

 

Työntekijä mukaan työterveysyhteistyöhön

Työn ja sen toimintaympäristön muotoiluun kannattaa ottaa oma työterveyshuolto mukaan, sillä moni asia työssä ja työoloissa vaikuttaa työterveyteen ja työkykyyn. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa takaa, että työterveyden ja työkyvyn asiantuntijatieto on yrityksen ja työntekijöiden käytettävissä samalla kun työn tekemistä muotoillaan sujuvammaksi. Yhteistyö varmistaa myös, että työterveyshuollon palvelut tukevat aidosti työhyvinvointia ja työn sujumista.

Työn ja sen toimintaympäristön muotoiluun kannattaa ottaa oma työterveyshuolto mukaan

NewWoW Crafting -hankkeessa totesimme, että työterveyshuolto miellettiin useimmin sairaanhoitopalvelujen tarjoajana. Työterveyshuollon rooli työn ja työolojen terveellisyyden kehittäjänä näyttäytyi selvästi kapeampana. Onko niin, että työterveyshuollon toimijat eivät tarjoa yrityksille tätä asiantuntemustaan, vai eivätkö yritykset osaa tai ole halukkaita sitä hyödyntämään? Vai onko kyse piintyneistä toimintatavoista, jotka kaipaavat ravistelua, kun työ ja sen tekemisen tavat muuttuvat? Perinteisesti työterveysyhteistyö pienissä yrityksissä on painottunut yrityksen johdon ja työterveyshuollon väliseen keskusteluun ja palveluista sopimiseen. Usein on unohtunut, että yhteiseen pohdintaan ja päätöksentekoon tarvitaan myös työntekijöitä; he tuntevat oman työnsä ja tarpeensa parhaiten.

Niin johdon kuin työntekijöiden kuuleminen on erityisen tärkeää työn murroksessa sekä monimuotoisen mobiilin ja monipaikkaisen työn yleistyessä. Tässä muutoksessa työterveyshuollon perinteiset menetelmät eivät välttämättä toimi, vaan tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja palveluja. Niitä kannattaa kehittää työterveysyhteistyössä.

 

Uusi toimintamalli

NewWoW Crafting -hankkeessa työterveysyhteistyötä tehtiin uudella mallilla kaikkia osapuolia kuunnellen ja toiminnasta yhdessä sopien. Työterveysyhteistyön työpajoissa yritysten johto ja työntekijät pohtivat työterveyshuollon kanssa työn piirteiden vaikutusta terveyteen ja työkykyyn. Samalla mietittiin, mitä kukin voi omasta roolistaan käsin tehdä työhyvinvoinnin ja työn sujumisen varmistamiseksi. Yhteistyö ei jäänyt miettimisen tasolle: yhdessä sovittiin, mitä tehdään ja miten tekemistä ja sen vaikutuksia seurataan.

Hankkeessa kehitetyt ratkaisut perustuivat yritysten ja niiden työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilöllisyydestä huolimatta niistä kannattaa ottaa vinkkejä työterveysyhteistyön tekemiseen muissakin pienissä yrityksissä, joissa tehdään mobiilia ja monipaikkaista työtä. Ratkaisuja, työkaluja ja yritysten tarinoita työterveysyhteistyöstä löydät NewWoW Crafting -hankkeen HowSpace-alustan Työterveysyhteistyö-osiosta. Kirjaudu NewWoW-alustalle ja ota työkalut käyttöön!

 

Helena Palmgren
Kehittämispäällikkö, TkT, KM
Työterveyslaitos
NewWoW Crafting -hankkeen osatoteuttaja